Regulamin Kursu

Regulamin studium w zakresie Poradnictwa Rodzinnego organizowanego przez Polską Misję Katolicką we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny w roku akademickim 2017/2018

1. Wymagane dokumenty

Osoby, które uczestniczą w Kursie Poradnictwa Rodzinnego stają się jednocześnie studentami Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i są zobowiązane przed rozpoczęciem Kursu do przesłania odpowiednich dokumentów:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy,

2. kserokopia dowodu osobistego,

3. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie (świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów).

2. Opłaty

Na podstawie dostarczonych dokumentów zgłoszone osoby zostaną przyjęte przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów na Kurs Poradnictwa Rodzinnego na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i otrzymają numer indywidualnego rachunku bankowego na który zobowiązane będą uiścić (przed drugim Zjazdem) opłatę w wysokości 800 PLN za udział w całym Kursie.
Dodatkowo przy każdym Zjeździe wszyscy uczestnicy wpłacają przy rejestracji 20 euro w ramach wydatków bieżących.

3. Frekwencja

Uczestnicy Kursu Poradnictwa Rodzinnego deklarują obecność na wykładach w roku akademickim 2017/2018 organizowanych podczas czterech Zjazdów: 60 godzin Kurs UKSW (poradnictwo rodzinne) i 46 godzin kurs INER nt. NPR (poradnictwo zdrowotne) oraz jedno spotkanie związane z egzaminem nauczycielskim z NPR.

4. Nieobecność usprawiedliwiona

W przypadku zdarzeń losowych lub innych niespodziewanych okoliczności związanych z pracą lub sytuacją rodzinną nieobecność na zajęciach będzie usprawiedliwiona. Należy ją jednak wcześniej zgłosić w Sekretariacie Polskiej Misji Katolickiej wysyłając e-mail na adres : pmk.france@gmail.com lub telefonicznie 01 55 35 32 23.

Zgłoszenie powinno nastąpić nie późnej niż dzień przed zajęciami.

5. Rejestracja

Na początku każdego Zjazdu obowiązkowo należy zgłosić się do osoby, która będzie dokonywała rejestracji uczestników, aby podpisać listę obecności i odebrać teczkę informacyjną z materiałami. Złożony przez Państwa podpis jest deklaracją i potwierdzeniem oficjalnego uczestnictwa w Zjeździe.

6. Wolni Słuchacze

Z formacji w zakresie Poradnictwa Rodzinnego będą mogli skorzystać tzw. wolni słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą składać żadnego dokumentu związanego z kwalifikacjami. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu Poradnictwa Rodzinnego. Obecność na poszczególnych Zjazdach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Polską Misję Katolicką zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego proszę nie mylić z kursem kwalifikacyjnym jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersytecki w
Warszawie dający im uprawnienia do pracy w Poradniach Życia Rodzinnego.

7. Deklaracja uczestnictwa w Kursie

Uczestnicy formacji w zakresie Poradnictwa Rodzinnego (także Wolni Słuchacze) muszą podpisać specjalną Deklarację, na której oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem
Studiów, zgadzają się na zaproponowaną formę zajęć oraz zobowiązują się do uczestnictwa w Kursie.

8. Ramowy program

Każde spotkanie rozpoczyna się wspólną Eucharystią, będącą integralnym elementem tego wysiłku formacyjnego.
Kurs Poradnictwa Rodzinnego podzielony jest na cztery bloki tematyczne :

BLOK TEOLOGICZNO-MORALNY + medyczno-praktyczny

BLOK PSYCHOLOGICZNO-PORADNIANY + medyczno-praktyczny

BLOK SOCJALNY + warsztaty z poradnictwa rodzinnego

BLOK MEDYCZNO-PRAKTYCZNY (NPR)

Zjazdy zostaną tak zorganizowane, aby w pełni zrealizować powyższą tematykę i przygotować Państwa, jako przyszłych formatorów, do pracy w Poradni Życia Rodzinnego. Kurs zakończy się egzaminem nauczycielskim z NPR.

9. Organizacja Zjazdów i terminarz spotkań

Ze względów praktycznych każdy z trzech następnych Zjazdów zostanie podzielony na trzy części. Następne Zjazdy tzn. drugi, trzeci i czwarty będą zorganizowane już według tej nowej formuły. Odbędą się one w Paryżu, w kościele pw. Immaculée Conception (Adres: 34, rue du Rendez-Vous, 75012 Paris), w każdą ostatnią niedzielę miesiąca z wyjątkiem grudnia ze względu na okres świąteczny.

Każe ze spotkań rozpocznie się o godzinie 8:30 wspólna Eucharystią i będzie trwało do 13.

Terminarz:

• Zjazd II: część pierwsza – niedziela 26 listopada 2017 r.
• Zjazd II: część druga – niedziela 17 grudnia 2017 r.
• Zjazd II: część trzecia – niedziela 28 stycznia 2018 r.

Szczegóły związane z tematyką poszczególnych spotkań zostaną przesłane Państwu w oddzielnym emailu poprzedzającym daną część formacyjną. Zjazdy trzeci i czwarty proszę planować w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. O szczegółach postaramy się Państwa w niedługim czasie poinformować – po konsultacji z Dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

10. Postanowienia końcowe

Ewentualne odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu, jak również rozstrzygnięcia kwestii wykraczających poza jego ramy, wymagają zgody przedstawiciela Polskiej Misji Katolickiej.
W uzasadnionych przypadkach, decyzje podejmowane będą po konsultacji i uzgodnieniu z pełnomocnym przedstawicielem UKSW. Organizatorzy Kursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Rejestracja udziału w studium oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu studium w zakresie Poradnictwa Rodzinnego organizowanego przez Polską Misję Katolicką we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny w roku akademickim 2017/2018.