Wykładowcy

Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, przyjmując w 1986 roku święcenia kapłańskie. W tymże roku otrzymał stopień magistra teologii na Wydziale teologicznym ATK. W latach 1987-1992 studia we Fryburgu (Szwajcaria) uwieńczone stopniem doktora. W 1993 r. objął funkcję adiunkta w Instytucie Studiów nad Rodziną – wcześniej ATK obecnie UKSW. W 2002 r. habilitował się na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest profesorem zwyczajnym i Kierownikiem Katedry Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny. Od 2010 r. jest Dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Brał udział w licznych konferencjach naukowych. Jest autorem licznych artykułów z zakresu eklezjologii, sakramentologii, teologii małżeństwa i rodziny oraz ekoteologii.

Ks. dr hab. Andrzej Pryba, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Teologia i Moralność”. Główne kierunki badań to: familiologia i katolicka nauka społeczna. Organizator sympozjów naukowych oraz autor wielu publikacji dotyczących problematyki małżeństwa i rodziny. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów i Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

Ks. Prof. dr hab. Henryk Krzysteczko, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prof. dr hab. nauk teologicznych, mgr psychologii. Od 1980 do 2001 roku wykładowca psychologii i pedagogiki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. W latach 1985-1999 kierownik i wykładowca Punktu Konsultacyjnego
Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Punkt Konsultacyjny w Katowicach. W latach 1986-1999 referent duszpasterski ds. małżeństw i rodzin Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, a następnie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W latach 2001-2016 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kolejno pełnił funkcje kierownika: Katedry Psychologii Religii, pedagogiki i Katolickiej Nauki Społecznej; Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej; Katedry Nauk o Rodzinie. Przez 30 lat, w latach 1986-2016 kierował podyplomowymi studiami rodziny. W Uniwersytecie Śląskim kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej.

Ks. Józef Młyński, dr nauk humanistycznych, socjolog, teolog, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Pracownik Poradni Specjalistycznej ARKA i Telefonu Zaufania w Tarnowie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjologów, Stowarzyszenia Familiologów, Gdańskiego Telefonu Zaufania. Obszary zainteresowania: socjologia rodziny, praca socjalna, polityka społeczna, gerontologia, migracja
Książki:
Autorskie : “W kręgu aksjologii abiturientów Tarnowa”, Tarnów 2008, “Człowiek wobec pomocy… Zarys pracy socjalnej”, Tarnów 2009, “Miłość misją rodziny”, Tarnów 2016.
Współautorskie : “Migracje zarobkowe Polaków”, Tarnów 2010″, Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej – badania i analizy”, Warszawa 2012, “Wykluczenie społeczne dzieci z wadą ośrodka układu nerwowego – bezmózgowiem”, Kraków 2015, “Rozmowy, które leczą”, Tarnów 2017.
Tematy niektórych wykładów, które będą na spotkaniach:
• Czym jest poradnictwo – pomaganie to udzielanie rady i mocy: kilka definicji
• Poradnictwo jako jedna z form pomagania – podział poradnictwa: kryteria
• Zacznijmy od konkretu: Poradnia i Telefon Zaufania >ARKA< w Tarnowie (zasady, formy pracy).
• Socjologiczne podstawy rozumienia rodziny: grupa, instytucja, komórka społeczna, system społeczny.
• Wspólnota rodzinna – jej całożyciowa rola
• Rodzina – sieć wielorakich więzi – poziomy więzi
• Wielość problemów jednostek, rodzin, wspólnot – poradnictwo specjalistyczne
• Współczesna rodzina: trudności i patologie
• Demograficzne i socjologiczne spojrzenie na rodzinę – przemiany
• Podstawy pracy socjalnej jako pracy z osobą (def. metody, etapy rozw. probl.)
• System wsparcia, – na kogo mogę liczyć.

Dr Maria Krawczyk, ur. 08 września 1957 r. w Cieszynie. Lekarz specjalista medycyny ogólnej /spec. 2003/ oraz medycyny naturalnej /spec. 1996/. Od 1985 r. przebywa na stałe i pracuje w Niemczech a od 1989 r. w Kehl/Badenia. Od 1994 r. jest czynnie zaangażowana jako katechetka w parafii polskiej Matki Bożej z Lourdes w Strasbourgu. Prowadzi katechezę w obszarze związanym z wychowaniem do życia w rodzinie. Od 1996 r. organizuje działalność koła różańcowego w parafii. W latach 2006-2007 opracowała program autorski w zakresie katechizacji oparty na nauce Papieża Jana Pawła II. Jest autorem projektu „nowego działu katechizacji w Kościele polskim na emigracji” o nazwie – Miłość Czystość Zycie.

Dr Bożena Bassa, adiunkt w Katedrze Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca naukowo-badawcza ukierunkowana jest na interdyscyplinarne zagadnienia związane z małżeństwem i rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa w aspekcie uwarunkowań biomedycznych, promocji zachowań prozdrowotnych i prokreacyjnych oraz nauczania metod rozpoznawania płodności według Metody prof. Roetzera, Metody Angielskiej oraz Creighton Model Fertility Care™System (ukończyła szkolenie w Omaha). Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Członek redakcji wielu wydawnictw zbiorowych oraz przez wiele lat współredaktor półrocznika „Studia nad Rodziną”.
Prelegentka i organizator licznych Konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich. Współorganizator wraz z Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w Omaha dwóch edycji szkoleń w zakresie Creighton Model Fertility Care™ System oraz NaProTECHNOLOGY Medical Consultants, które odbyły się Polsce. Aktywnie uczestniczy w kursach dla narzeczonych oraz pracuje z parami małżeńskimi z problemem niepłodności. Od 2007 współpracuje z Ogólnopolską Sekcją Ginekologiczno-Położniczą Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, członek zarządu Fertility Care Centers of Poland oraz członek Instytutu Roetzera.

Wiesław Gajewski urodził się w Inowrocławiu 26 stycznia 1960. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach k. Warszawy, gdzie w roku 1990 uzyskał stopień magistra teologii w zakresie nauk o rodzinie. Od roku 1984 zawodowo związany z kościołem rzymsko-katolickim. Był katechetą, parafialnym doradcą życia rodzinnego, organistą, organizatorem pielgrzymek, wodzirejem wesel bezalkoholowych. Obecnie jest prezesem założonej w roku 2008 Fundacji Czyste Serca, której głównym celem jest prowadzenie działalnosci wychowawczej i edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych w dziedzinie ludzkiej płciowosci. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Prowadzi kursy dla narzeczonych i inne spotkania dla młodzieży o tematyce seksualnej. Jest autorem programów profilaktycznych dla młodzieży w zakresie ryzykownych zachowań seksualnych, warsztatów edukacyjnych dla rodziców nastolatków oraz spotkań integracyjnych dla małżeństw. Redaktor i moderator portalu społecznościowego dla osób, które nie mają przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.  Od 34 lat mąż Krystyny. Ojciec Mateusza i Szymona.

Hanna Fernandez, ur. 10 lipca 1977 r. we Wrocławiu. W 2001 r. ukończyła Uniwersytet Paris XII na Wydziale Handlu Międzynarodowego, w 2002 r. otrzymała tytuł magistra inżyniera na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Z zawodu menadżer projektu w dużych firmach międzynarodowych. Z zamiłowania od 10 lat jest katechetką wspierającą edukację dzieci w polskich i francuskich parafiach w regionie paryskim i w Prowansji, pragnąca przekazać radość oazowiczki i animatorki Taizé następnym pokoleniom. Od dwóch lat jest instruktorką naprotechnologii, a także członkiem francuskiego i amerykańskiego Stowarzyszenia Instruktorów. Pomaga parom w różnych sytuacjach życiowych docenić i zadbać o dar płodności w świetle nauczania Kościoła a szczególnie św. Jana Pawła II i Pawła VI.